Jak vám může pomoct psycholog, psychoterapeut či psychiatr?

Psycholog

Psycholog jakožto absolvent humanitního magisterského studia filozofické fakulty, příp. fakulty sociálních studií získává širší možnosti uplatnění v praxi. Jedná se nejen o zdravotnictví, kde pracuje jako klinický psycholog, ale také např. oblast personalistiky, dopravní psychologie, pedagogicko-psychologického poradenství, školství, vězeňství.

Psychiatr

Psychiatr je vzděláván v přírodovědném směru, zejména v biologii člověka, a to na lékařské fakultě. Psychiatrem se stává lékař další praxí a systematickým vzděláváním s atestační zkouškou.

Psychiatr a psycholog vzájemně spolupracují ve zdravotnických zařízeních, nejčastěji v psychiatrické léčebně, nemocnici či ambulanci. Spolupodílejí se na diagnostice a léčbě duševních poruch (blíže Klasifikace duševních poruch na www.psycholog-praha.cz). Společným cílem je zlepšení pacientova/klientova duševního i tělesného stavu. K tomu pomáhají psychiatrovi klinické metody pozorování a rozhovor, navíc sleduje pacienta/klienta po tělesné stránce a v indikovaných případech spolupracuje s dalšími lékaři-specialisty (mj. neurologem, internistou aj.). K širšímu doplnění diagnózy mu přispívají zobrazovací metody (např. CT a magnetická rezonance). V případě potřeby poskytuje pak psychiatr farmakoterapii (předepíše léky) či doporučí psychoterapii.

Psycholog používá ve své diagnostické praxi vedle pozorování a rozhovoru také testových metod. Ty pomáhají mapovat pacientovy či klientovy pochody na úrovni myšlení, emocí a chování, ale také osobnostní charakteristiky či temperament. Psycholog pak často primárně provází a podporuje klienta ve formě psychoterapie. V indikovaném případě doporučí psychiatrickou péči. Psychoterapie a farmakoterapie se mohou vzájemně paralelně doplňovat, příp. se opět podle potřeby aplikují samostatně.

Psychoterapeut

Psychoterapeutem je v užším slova smyslu právě vystudovaný psycholog (či vysokoškolský absolvent humanitního směru) nebo lékař, kteří jsou zároveň absolventy psychoterapeutického výcviku (podrobněji viz Psycholog, psychiatr a psychoterapeut).

V našem Psychoterapeutickém centru v Jihlavě nabízíme klientům pomoc v oblastech uvedených pod odkazem „Psychoterapie“. Jak taková psychoterapie probíhá se podrobněji můžete dozvědět na www.psycholog-praha.cz (Co je to psychoterapie?).

Naši terapeuti jsou konkrétně vzdělaní v tzv. humanistické (Gestalt psychoterapie, PCA - rogersovská psychoterapie, Emotion Focused Therapy) a integrativní psychoterapii (Satiterapie) a kognitivně behaviorální terapii (KBT, včetně jejích příbuzných škol - Compassion Focused Therapy a Schematerapie) .

V případě zájmu se můžete seznámit i s dalšími přístupy v psychoterapii. Základní orientaci v nich vám poskytne přehled: Základní dělení psychoterapie.

Zdrojem našich dalších informací jsou stránky www.psycholog-praha.cz. Zde vám mj. článek Účinnost psychoterapie napoví, co můžete od psychoterapie reálně očekávat.

Použitá literatura:
Vymětal, J. (2003): Úvod do psychoterapie, Grada