Jak vypadá psychoterapeutické sezení?

Klient si většinou domlouvá první schůzku telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Již při prvním kontaktu s ním některý za našich odborníků velmi stručně probere základní téma nebo obtíže, které jej vedou k vyhledání terapie. Ptá se orientačně na to, co by klient potřeboval, zda by raději pracoval s ženou nebo mužem, zda si již podle nabídky vybral některého terapeuta, zda potřebuje terapii spíš dopoledne, odpoledne nebo navečer.

První sezení bývá nejčastěji určeno ke zmapování problémů, s nimiž klient přichází, a k uzavření tzv. terapeutického kontraktu. Terapeutický kontrakt je uzavírán ústně. Terapeut nabízí styl práce – vedení rozhovoru, prozkoumávání témat, vedoucích k nepříjemnému prožívání v životě klienta, anebo používání specifických technik práce podle psychoterapeutického směru, v němž je terapeut vzdělán. Všechny tyto postupy jsou nezbytné pro změnu v prožívání klienta, vedoucí ke zmírnění jeho psychických obtíží. Terapeutický kontrakt zahrnuje nabídku na straně terapeuta, požadavky a obtíže, se kterými přichází klient, a charakteristiky setkávání (frekvence sezení, délka sezení, platba apod.).

Informace a sdělení, která klient v terapii svěřuje, považuje terapeut za důvěrná. Psychoterapeut je vůči klientovi vázán povinnou mlčenlivostí. Terapeut si ponechává právo na konzultaci průběhu terapie v terapeutickém týmu centra a v rámci odborné supervize své práce. Povinná mlčenlivost psychoterapeuta a psychiatra může být prolomena ve výjimečných případech ze strany soudu anebo v případě povinnosti ohlásit trestný čin podle § 168 trestního zákona. Ve všech ostatních případech je klient a pacient chráněn psychoterapeutovou povinnou mlčenlivostí.

Základním pracovním prostředkem psychoterapeutické práce je slovo, rozhovor a vyprávění. Prohlédnutí problému z různých perspektiv může ulevit od nepříjemného prožívání a otevřít dveře novým pohledům. Na podkladě sdílení příběhu a důvěry vzniká mezi klientem a psychoterapeutem pracovní spojenectví a psychoterapeutický vztah, který je nezbytnou podmínkou u všech středně a dlouhodobých terapií. Zejména zpočátku terapeut spolu s klientem pracuje na vytvoření bezpečného místa, kde se může daný klient cítit natolik bezpečně, aby mohl sdílet s psychoterapeutem cokoliv ze svého života. Všechny tyto aspekty jsou pro psychoterapeutický přístup jedinečné.

Na konci prvního sezení na základě uzavřeného kontraktu se plánují další sezení. Během prvních sezení klient pomocí terapeuta znovu vyhodnocuje uzavřený kontrakt a stanovuje plán a počet potřebných sezení, zda se bude jednat o několik setkání nebo zda bude terapie dlouhodobějšího rázu. Podle délky terapie můžeme hovořit o psychoterapii emergentní, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

Klient i psychoterapeut se zavazují k dodržování vzájemně smluvených termínů. Pokud se klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané sezení, je nutné, aby se nejpozději dva dny předem omluvil, telefonicky nebo emailem. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit celou částku za objednanou konzultaci.

Klient má právo požadovat na terapeutovi předložení dokladů o jeho vzdělání a další odborné způsobilosti. Klient dostává na konci sezení potvrzení o zaplacení. Pokud si klient přeje vypracování zprávy z psychoterapie, pak je to možné po vzájemné domluvě a za předem sjednanou úplatu. Taková zpráva je připravena jedině se souhlasem klienta a na jeho žádost.

Více o etice v psychoterapii naleznete na stránkách Psycholog Praha.