Co je to adiktologie?

Adiktologie je věda zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi. Závislost se může týkat návykových látek (alkohol, drogy, návykové léky, tabák) stejně tak jako návykového či impulzivního chování (gambling, sázení, workoholismus, závislost na jídle, počítači, technologiích apod). Používání adiktologických diagnostických nástrojů umožňuje vyhodnocení míry, jakou užívání návykových látek či provozování návykového chování zasahuje nejen do života závislého ale i do života jeho blízkých, jak je v životě ovlivňuje, jak významné v něm má takové chování místo.

Závislost je velmi rozšířeným onemocněním. Velmi vážné dopady na zdraví uživatelů má závislost na legálně distribuovaných drogách, zejména alkoholu a tabáku. Závislost na nelegálních drogách je díky rychlejšímu rozvoji, černému trhu, kriminalizaci uživatelů a dalším faktorům více viditelná, ale ve vztahu k celé společnosti je pro zdravotní systém méně zatěžující, v obecném pojetí je spíše okrajovým jevem.

CAGE dotazník se zaměřuje na užívání alkoholu. Dotazovaný si tak může jednoduše orientačně vyhodnotit míru jeho potíží spojených s užíváním alkoholu a následně zvážit další kroky. CAGE dotazník:

MKN-10 a DSM-IV uvádějí diagnostická kritéria závislosti takto:

Závislost můžeme dělit fyzickou a psychickou. Fyzická složka bývá často považována za příčinu všech problémů, naopak psychická složka bývá bagatelizována. Myslíme si, že stačí drogu vysadit a po odeznění fyzických abstinenčních příznaků již stačí mít pouze pevnou vůli a vydržet. Ve skutečnosti je to ale právě naopak. Psychická stránka je hůře ovlivnitelná, právě ona je příčinou recidiv i po několikaleté abstinenci. Zvládnutí recidivy může vyžadovat zásadní změnu myšlení, vztahů, prostředí a životního stylu vůbec.

Každá pravidelně užívaná látka či provozované chování má dopad na život jedince i na životy jeho blízkých. Ovlivňuje zdraví dotyčného, plnění požadavků ve škole, v  zaměstnání, sociální fungování v rodině i jinde ve společnosti, mění se způsob trávení volného času. Zatíženi zpravidla bývají také blízcí lidé, na něž mnohdy není v životě uživatele dostatek prostoru, a naopak jsou pak blízcí zatěžováni potížemi plynoucími z chování závislého.

Pravidelné užívání návykových látek nebo provozování návykového chování s sebou nese přítomnost odvykacích příznaků při abstinenci od návykové látky či chování. Takové příznaky jsou pro každou látku či chování specifické, obecně však lze říci, že u všech abstinenčních příznaků se objevuje neklid, podrážděnost, snížená míra soustředění, touha užít návykovou látku či provozovat návykové chování. Touhu užít návykovou látku či provozovat návykové chování si dotyčný uvědomuje (ale ne vždy je ochoten si ji přiznat), snaží se své chování kontrolovat případně zastavit, mnohdy však neúspěšně. Abstinenční příznaky (syndrom z odnětí) se s mírou závislosti stupňují. Při závislosti na některých návykových látkách může abstinenční syndrom vést až k život ohrožujícím stavům (např. k deliriu tremens při závislosti na alkoholu, na jehož následky jsou v současnosti i přes rozvoj farmakologických preparátů známé případy úmrtí).

V současné době je významným fenoménem závislost na virtuálních drogách (netolismus), která zahrnuje závislost na počítačových hrách, sociálních sítích, internetových službách, mobilních telefonech, televizích apod. Přestože se taková závislost může jevit jako neškodná, její dopady mohou být vážné. Jedinec se uzavírá do „svého“ virtuálního světa, hledá v něm uspokojení v okamžicích, kdy selhává v jiných životních oblastech. To uživatele vede k opakování takového chování, k dalšímu uzavírání do pro sebe bezpečného prostředí a v důsledku toho oslabování sociálních kontaktů. Takové projevy mají dopad na psychický stav jedince, který zůstává vyčleněn ze společnosti (vrstevníků), trpí depresivními symptomy či jinými psychickými potížemi. Stranou nezůstává ani fyzická stránka – dostavují se bolesti, šíje, ramen, bederní páteře, drobných kloubů atd. Charakteristická bývá skupina poškození vyvolaných drobnými opakovanými pohyby při práci s počítačem, potíže se zrakem, na něž mnohdy navazují bolesti hlavy. Závislý omezuje z důvodu trávení času na počítači nebo telefonu omezuje vlastní biologické potřeby – zanedbává jídlo, spánek, přirozený pohyb. Pokud nemá internet k dispozici, pociťuje nervozitu.

Všem těmto potížím je vhodné předcházet a v případě rozvoje symptomů hledat komplexní řešení.