Emotion Focused Therapy - EFT

Terapie zaměřená ne emoce

Psychoterapeutický směr založený L. Greenbergem a dalšími (J. Safran, S. Johnson, L. Rice, R. Elliot, S. Paivio) jako prožitkový přístup, zahrnující prvky Gestalt psychoterapie, terapie zaměřené na osobu, konstruktivistické terapie, systemické terapie a teorie vazby. Jedná se o krátkodobou strukturovanou psychoterapii (do 20 sezení), která pracuje s jednotlivci, páry i rodinami. Terapeut zaměřený na emoce vychází ze základního empatického naladění na klienta, vytváří podmínky, aby klient mohl být ke svým emocím otevřený a aby vznikl terapeutický prostor na zpracování klientových emocí.

Vychází z předpokladu, že lidské emoce v sobě zahrnují adaptivní potenciál. Pokud pracujeme s emocemi cíleně, stanou se samotné emoce nástrojem, prostředkem i cílem psychoterapeutické změny. Emoce jsou propojeny s našimi nejniternějšími potřebami. Základní principem této terapie je pomoci klientům přijímat, vyjadřovat, projevovat a regulovat své emoce, což vede k hlubšímu pochopení jejich významu v klientově životě.

Více viz Emotionally focused therapy