Mgr. Jana Vašíčková

Adiktoložka Jana Vašíčková

terapeutka a adiktoložka

Adiktologické vzdělání získala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dále absolvovala psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii (F. Knobloch) integrujícího existující psychoterapeutické směry včetně psychoanalýzy a behaviorálních psychoterapií. Ústředním konceptem Integrované psychoterapie je práce se skupinovým schématem jakožto souborem toho, co jedinec míní o sobě, o druhých, o celém světě a o svém postavení ve vztahu k ostatním lidem a ke světu. Tento soubor v podstatě řídí jedincovu interpretaci sebe i ostatních a rozhodujícím způsobem ovlivňuje jeho myšlení, chování a citové prožitky.

Po dobu 17 let působila v Psychiatrické nemocnici Jihlava, z toho výrazně převážnou část na oddělení pro léčbu závislostí. V současné době pracuje v Adiktologické ambulanci Kolping, kde se věnuje individuálním terapiím mládeže a dospělých přicházejících do ambulance s adiktologickou problematikou, s níž mohou souviset téměř veškeré okolnosti života. Závislost, návykové užívání či chování významně ovlivňuje kromě fyzického zdraví také psychický stav závislého, zasahuje do rodin problémových osob, velmi intenzivně se dotýká sociálních kontaktů včetně toho, jak se závislým daří v zaměstnání, ve škole i jinde ve společnosti. Významný dopad má na spirituální přesahy života. Závislost je fenoménem působícím na člověka jako na bio-psycho-sociální celek.

Věnuje se také mladistvým a mladým dospělým, kteří se dopustili protiprávního jednání, kde je náplní práce porozumění sobě samému a svému okolí, rozvoj dovedností v oblasti komunikace, rozhodování a jednání. Cílem je efektivnější zvládání rizikových situací a v důsledku toho snížení konfliktů účastníka se svým okolím.

Cílem její práce obecně je co nejlépe porozumět tomu, co klient prožívá, společně s klientem objevovat původ maladaptivních vzorců chování, následně pracovat na eliminaci tohoto chování, případně na dalších změnách a v důsledku toho na vyšší kvalitě života.